Algemene Voorwaarden

I. Geldigheid dezer voorwaarden

(1)Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Dayes b.v. en haar werkmaatschappijen – verder te noemen “Dayes” – enerzijds en degene met wie zij contracteert anderzijds, doch met de uitbreiding dat deze voorwaarden ook steeds aan derden kunnen worden tegengeworpen.

(2) een verwijzing door de afnemer naar de eigen (handels)voorwaarden wordt door Dayes uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het tegendeel vooraf door Dayes schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen in overeenkomsten met Dayes zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Dayes zijn bevestigd.

(3) De afnemer is verplicht de artikelen van Dayes slechts door te verkopen onder toepassing van deze algemene handelsvoorwaarden. Dit geldt eveneens voor iedere volgende transactie ten aanzien van deze Dayes-artikelen, met die restrictie dat het in dit artikellid bepaalde enkel geldt voor transacties welke aangegaan worden met iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

II. Aanbieding, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

(1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Dayes het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

(2) Te allen tijde geldt, dat eerst nadat Dayes een bestelling van haar wederpartij heeft ontvangen en deze door Dayes schriftelijk (per post of fax) is aanvaard, een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Uit de bestelling/bevestiging van de wederpartij van Dayes moet blijken, dat men akkoord gaat met toepasselijkverklaring van deze Algemene Handelsvoorwaarden en dat men, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Te allen tijde geldt, dat wanneer de bestelling van de wederpartij van Dayes in enig opzicht afwijkt van de offerte van Dayes, een overeenkomst eerst tot stand kan komen, wanneer Dayes uitdrukkelijk schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen. (3) Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen zoals deze zijn opgegeven bij de aanbiedingen zonder korting en exclusief BTW of andere rechten of belastingen.

III. Levering

(1) De bestellingen worden door onze fabrikanten respectievelijk door Dayes zoveel mogelijk uit voorraad en franco uitgevoerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Behoudens voor zover uit deze Algemene Handelsvoorwaarden blijkt dat er van eigendomsvoorbehoud sprake is, gaat het eigendom van en het risico voor de goederen op de afnemer van Dayes over bij de levering.

(2) De opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(3) niet-tijdige aflevering door Dayes geeft de afnemer in ieder geval geen recht op ontbinding der overeenkomst, tenzij er sprake is van een ruime overschrijding der levertijd. Alvorens zich te beroepen op ontbinding moet de afnemer Dayes schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn (d.w.z. minimaal 5 werkdagen) in acht nemen, gedurende welke Dayes kan nakomen. De afnemer heeft nimmer recht op ontbinding wegens niet-tijdige aflevering door Dayes, indien dit laatste te wijten is aan overmacht aan de zijde van Dayes.

(4) Indien om welke reden ook de afnemer van Dayes niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Dayes, als haar opslagmogelijkheden dat toestaan, op verzoek van de afnemer van Dayes de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de afnemer van Dayes bezorgd zijn. De afnemer van Dayes is verplicht aan Dayes de opslagkosten volgens het bij Dayes gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

IV. Verpakking

Afnemer is verplicht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, alle door Dayes in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend aan te bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen, te leveren, of te doen leveren in de originele van Dayes afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan, welke dan ook. Dayes verbindt zich de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Dayes draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De goederen zullen door Dayes bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen. Wanneer Dayes voor de verpakking en het transport pallets, kisten, containers of kratten etc. ter beschikking heeft gesteld, of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer van Dayes verplicht (tenzij het om een éénmalige verpakking gaat) deze pallets etc. in overleg terug te leveren.

V. Bestellingen/Prijs

De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten te plaatse door de afnemer van Dayes binnen Nederland aangewezen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat er in de bestelling een prijs wordt genoemd, dan wordt deze, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes en/of gedane aanbiedingen of vroeger berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering de bestelling geldende prijs uitgevoerd. Indien de door Dayes gehanteerde prijzen ten gevolge van omstandigheden van buitengewone aard, zoals bijvoorbeeld oorlog, opstand of andere ernstige verwikkelingen in binnen- of buitenland, im- en/of exportmaatregelen, heffingen van overheidswege, waaronder bijvoorbeeld van de E.E.G. etc. zodanig mochten stijgen boven het peil, geldende op de dag van de aanbieding of van het tot stand komen van de transactie dat in redelijkheid niet van Dayes verlangd kan worden, dat zij de aldus ontstane vermeerdering harer kosten draagt, zal Dayes recht hebben op een redelijke en billijke extra vergoeding, welke evenredig dient te zijn aan de voor Dayes ontstane vermeerdering van kosten.

VI. Betaling

(1) Afnemer is verplicht, ook zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is verstuurd, binnen 30 dagen na factuurdatum het factuurbedrag te betalen, zonder aftrek van enige korting of zonder enige compensatie toe te passen.

(2) Steeds blijft Dayes gerechtigd contante betaling vóór aflevering der zaken te verlangen. Eveneens is Dayes gerechtigd, wanneer bij haar twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, ede bezorging van goederen uit te stellen, totdat de afnemer hetzij contant heeft betaald, hetzij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien afnemer niet tijdig betaald, is hij zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning benodigd is rente verschuldigd over het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan, dat hij met zijn betaling in gebreke is. Deze rente bedraagt 1% per maand of, indien er geen sprake is van een hele maand, 0,3% per week. Indien de wederpartij van Dayes niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van zeven dagen is Dayes bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij van Dayes aansprakelijk voor de door Dayes geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de incasso verbonden, voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom of zoveel meer als deze in werkelijkheid (blijkens aan Dayes in rekening gebrachte of te brengen bedragen in verband met o.a. rechtshulp) belopen. Onverminderd het elders in deze Algemene Handelsvoorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst met de wederpartij van Dayes ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de wederpartij van Dayes in staat van faillissement wordt verklaard voorlopige surseance van betaling aanvraag of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt.

VII. Verkoop Dayes producten

De afnemers van Dayes mogen geen advertenties of aankondigingen van misleidende inhoud of met misleidende strekking of die aan de reclame van Dayes afbreuk kunnen doen plaatsen, verspreiden of doen verspreiden, noch hetzij direct, hetzij indirect misleidende aanbiedingen doen in verband met de verkoop van de goederen van Dayes.

VIII. Garantie

Dayes stelt zich tegenover haar wederpartij aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende binnen 3 maanden na aflevering door Dayes aan haar wederpartij.

IX. Reclames

Reclames zullen – op straffe van verval van recht – slechts in behandeling worden genomen indien deze uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Dayes ter kennis zijn gebracht en Dayes in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.

X. Aansprakelijkheid

Dayes is nimmer aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van minnelijke of niet minnelijk geleden schaden, geleden door het niet voldoen aan de overeengekomen specificaties of hoedanigheden der zaken en/of door een vertraging in de levering. Dayes is slechts aansprakelijk voor schade wegens opzet of grove schuld van de directie van Dayes. Indirecte schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

XI. Overmacht van Dayes

Leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Dayes door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Dayes is sprake indien Dayes na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Dayes als bij Derden van wie Dayes de benodigde materialen, goederen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Dayes ontstaan.

XII. Gevolgen van overmacht

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Dayes als de contractspartner van Dayes bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Dayes slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij van Dayes, indien door overmacht resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem/haar reeds geleverd was naar Dayes terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij van Dayes, indien de wederpartij van Dayes kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij van Dayes niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

XIII. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door Dayes geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens Dayes van welke aard ook en terzake van de onderhavige transactie integraal heeft voldaan. Indien de afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig aan één van zijn verplichtingen voldoet, is Dayes bevoegd alle zaken of een gedeelte van de zaken welke Dayes aan de afnemer in het kader van de betreffende transactie heeft geleverd als haar eigendom op te vorderen. Dayes heeft deze bevoegdheid ook voor zover de zaken zich ingevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden (niet zijnde consumenten) bevinden, met dien verstande dat Dayes zich daarbij zal beperken tot het opvorderen van zaken, terzake waarvan door Dayes geen (integrale) betaling werd ontvangen. Met het oog op elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal de afnemer door Dayes worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van Dayes – aan die zaken moet worden toegekend verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd Dayes’s recht op vergoeding van daaruit voor Dayes voortvloeiende schade te belasten met enig recht ten gunste van een derde.

XIV. Toepasselijk recht van bevoegde rechter

(1) Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop/verkoop en dergelijke zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Amsterdam, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanige geschil bevoegd is, in welk geval de gewone regelen van competentie naar Nederlands recht gelden.

(2) Op alle transacties met Dayes of op alle handelingen van, met of jegens Dayes is Nederlands recht van toepassing.